My Shepard & John Ancestors

. . . its all relatives

Print Bookmark

Notes


Matches 201 to 250 of 3,036

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 61» Next»

 #   Notes   Linked to 
201 3. Ola Hallsteinson ovg. (1614-ca.90), står i skattelista etter far sin i 1634, og brukar etter avtaket i 1645 2 lp. smør, 2 huder, 1 bksk., 1 kalvsk. No tok han til å kjøpa opp dei mange små i garden. I 1651 kjøper han 15 mrk. smør 2 1/2 pd. salt hjå Ola Hollekim og like mykje hjå Arne Måkestad og Torstein Nesheim, 10 mrk. smør, 1 pd. 6 mrk, salt hjå Åmund Aga, 5 mrk. smør 20 mrk. salt hjå Svein Åse og 7 1/2 mrk. smør, 1 pd. salt hjå Gjertrud Olsdtr. I 1653 kjøper han nokre mrk. smør som Elling Hakestad hadde ått, men forbrote til kona, då han i 5 år ikkje hade svara odelsskatt. I 1656 kjøper han 1 pd. 6 mrk. smør jha Arne Måkestad. Han makeskifter til seg liknande småpartar frå Elling Skeie og Lars Folkedal mot 1 sps. smør, 1 gtsk. som han åtte i Kvalnes. I 1657 åtte han 1 lp. 8 mrk. smør, 1 pd. salt i garden sin. Han er lagrettemann i 1663-64. Me finn han i skattelista 1687, men ikkje i tiendboka 1692, så han er nok død mellom desse to år.
Gift m. sa Oddmundsdtr.
Born:
a. Mils (1643-65), had bygsla 1 lp. smør i garden av enkja etter biskop Schjelderup i 1665, men døydde like etterpå.
b. Robert Børve nf.
c. Oddmund, nemnd 1666 då han er stemnd for å ved utskrivinga.
d Gurid, g. 1671 m. Tore Isakson Reiseter U. br. 1.
---------------------------------------

3. Ola Hallsteinson (above) (1614-ca. 90) stands in the tax rolls after his father, and after the reduction in 1645 farmed 2 lp. butter, 2 hides, 1 ramskin, 1 calfskin. Now he began to buy up all the several small "bondeparts" in the farm. In 1651 he bought 15 mrk. butter, 2ó pd. salt from Ola Hollekim and equally much from Arne Måkestad and Torstein Nesheim, 10 mrk. butter, 1 pd. 6 mrk. salt from Åmund Aga, 5 mrk. butter, 20 mrk. salt from Svein Åse, and 7ó mrk. butter, 1 pd. salt from Gjertrud Olsdtr. In 1653 he bought some merker butter that Elling Hakestad had owned, but forfeited to his wife, since for 5 years he had not paid odel tax. In 1656 he bought 1 pd. 6 mrk. butter from Arne Måkestad. He swapped 1 sp. butter, 1 goatskin that he owned in Kvalnes to Elling Skeie and Lars Folkedal for similar small parts in N. Børve. In 1657 he owned 1 lp. 8 mrk. butter, 1 pd. salt in his farm. He was lagrettemann in 1663-64. We find him in the tax roll for 1687, but not in the tithing record for 1692, so he must have died between these years.

Married to Åsa Oddmundsdtr.

Children:
a. Nils (1643-65) leased 1 lp. butter in the farm from the widow of Bishop Schelderup in 1665, but died soon afterward.
b. Robert Børve (below).
c. Oddmund, mentioned in 1666 for "having concealed himself" from conscription for the war with Sweden.
d. Gurid, m. 1671 to Tore Isakson Reiseter U. Farm 1. 
HALLSTEINSON BØRVE, Ola (I2145)
 
202 3. Samson Aslakson Åse O. br. 1 har byglsa ikr. 1637, dÅ kanskje Johannes er død. Etter segna vart Samson ihelstukken av ein austmann i eit barsel på Jåstad. Det skal ha hendt ikr. 1650. I 1657 står enkja i skattelista sman med sonen Ola, i 1667 brukar dei halvparten kvar.
Gift m. Guro Olsdtr. ovf.

Born:
a. Ola Frøynes nf.
b. Per, betaar drengeskatt i 1661.
c. Knut, måtte i 16667 leggja bot fordi han ≤kom fortidlig med sin kone>.
---------------------------------------------

3. Samson Aslakson Åse O. Farm 1 had the lease around 1637, since Johannes may have died. According to legend, Samson was stabbed to death by an easterling at a christening fete at Jåstad. It is supposed to have happened around 1650. In 1657 his widow is listed on the tax roll together with their son Ola, in 1667 they each have half of the farm.

Married to Guro Olsdtr. (above).

Children:
a. Ola Frøynes (below).
b. Per, paid drengeskatt [servant tax?] in 1661.
c. Knut, had to pay a fine in 1667 because he "came to[o] early” with his wife." 
ASLAKSON ÅSE, Samson (I2518)
 
203 3. Sjur Person ovf. (1659-1732), åtte halve bruket etter kjøpet i 1688 og løyste bygselretten til alt hjå Jan Bolstad i 1704. Ved skiftet etter faren i 1708 fekk yngste broron utlagt den andre halvparten, 3 sp. smør og tok det i bruk. I 1711 kravde Sjur at han skulle ta mot løysepengar og gje frå seg jorda, og han fekk rettens medhald. Året etter er det Hallstein som stemner Sjur som ikkje hade gjort opp for seg. Sjur sa at grunnen var usemje em summen. Hallstein kravde 52 rdlr., men Sjur ville berre betala 42. No forliktest dei om 47 rdlr.

Gift 1691 m. Herborg Bergesdtr. Brattabø (d. 1751) og ho tilførde huset midel (Bb. Jondal s. 558).
Born:
a. Samson Måkestad nf.
b. Ingebjørg, g. 1724 m. Svein Larsson Lote K. br. 5, plassfolk på Aga br. 1. Ho levde som enkje i Stavanger hjå oberst Chr. Krogh i 1751.
c. Torbjørg (1695-1782), g. 1. 722 m. Svein Person Skåltveit br. 2, g. 2. 1724 m. Ola Hallvardson Buer br. 2, b. Hildal O. br. 9, Sveinsgjerd.
d. Brita (1698-1774), ug.
e. Herborg (1703-86), g. 1734 m. Arne Knutson Y. Bleie br. 3.
f. Vigleik (1707-82), b. br. 3 ovf.
g. Guro (1709-87), g. 1. 1737 m. Trond Jakobson Hildal O. br. 3, g. 2. 1764 m. Åmund Åmundson Sandvin O. br. 4, b. Tveit O. br. 1, pl. I.
h. Eli, g. 1740 m. Nils Jonson Tveito, Ulvik (AEb. Ulvik s. 214).
i. Marita (1722-98), g. 1. 1751 m. Samson Larsson Reiseter U. br. 4, g. 2. 1755 m. Sjur Sjurson Kopre, b. Baggegard i Krossdalen (Bb. Jondal s. 580).
----------------------------------------------

3. Sjur Person (above) (1659-1732) owned half of the farm after the purchase in 1688 and got the lease rights for all of it from Jan Bolstad in 1704. His youngest brother was assigned the other half, 3 sp. butter, at the probate after their father in 1708 and began farming that. In 1711 Sjur demanded that he should accept redemption money and relinguish the land, and the court agreed. The following year, Hallstein sued Sjur for non-payment. Sjur said they disagreed about the amount. Hallstein demanded 52 rdl., but Sjur would only pay 42. They compromised on 47 rdlr.

Married 1691 to Herborg Bergesdtr. Brattabø (d. 1751), and she brought wealth to the house (Bb. Jondal, p. 558).

Children:
a. Samson Måkestad (below).
b. Ingebjørg, m. 1724 to Svein Larson Lote K. Farm 5, place folks at Aga Farm 1. She lived in Stavanger at Colonel Chr. Krogh's as a widow in 1751.
c. Torbjørg (1695-1782), m. 1. 1722 to Svein Person Skåltveit Farm
2, m. 2. 1724 to Ola Hallvardson Buer Farm 2, resident Hildal O. Farm 9, Sveinsgjerd.
d. Brita (1698-1774), single.
e. Herborg (1703-86), m. 1734 to Arne Knutson Y. Bleie Farm 3.
f. Vigleik (1707-82), resident Farm 3 (above).
g. Guro (1709-87), m. 1. 1737 to Trond Jakobson Hildal O. Farm 3, m. 2. 1764 to Åmund Åmundson Sandvin O. Farm 4, resident Tveit O. Farm 1, Pl. I.
h. Eli, m. 1740 to Nils Jonson Tveito, Ulvik (Æb. Ulvik, p. 214).
i. Marita (1722-98), m. 1. 1751 to Samson Larsson Reiseter U. Farm 4, m. 2. 1755 to Sjur Sjurson Kopre, resident Baggegard in Krossdalen (Bb. Jondal, p. 580) 
PERSON MÅKESTAD, Sjur (I1783)
 
204 3. Svein Amundson Måge eig i 1615 1 1/2 lp. smør, 1 hud, 1 bksk. i Måge i 1615 saman med mor si. Det må vera den ovannemnde Birgit Amundsdtr. Dei åtte vidare 1 lp. smør, 1 hud i SKjelnes på Varaldsøy, like mykje i Lunde i Kvinnherad, dessutan partar i Øvrehus i Kvinnherad og Frinde i SKjold. Han må vera av sidan han i 1598 saman med Svein Åmundson Skjelnes og Bård Arneson Skjelnes er med og gjer arveforlik om arven etter Torstein Askelson som er den verkelege . Han er død ikr. 1619.
Gift m. Ingebjørg Samsondtr. Tokheim O. b r. 1.

Born:
a. Marita, g.m. Jon Torbjørnson Ø. Børve br. 1.
----------------------------------------

3. Svein Åmundson Måge owned 11/2 lp. butter, 1 hide, 1 ramskin in Måge in 1615 together with his mother. That must be the above mentioned Birgit Åmundsdtr. They further owned 1 lp. butter, 1 hide in Skjelnes on Varaldsøy, equally much in Lunde in Kvinnherad, and also parts in Øvrehus in Kvinnherad and Grinde in Skjold. He must belong to the "Rike-Torstein" family, since he with Svein Åmundson Skjelnes and Bård Arneson Skjelnes participated in the inheritance settlement after Torstein Askelson, who was the real "Rike-Torstein." He died around 1619.

Married to Ingebjørg Samsonsdtr. Tokheim O. Farm 1.

Children:
a. Marita, m. to Jon Torbjørnson Ø. Børve Farm 1. 
AMUNDSON MÅGE, Svein (I2514)
 
205 3. Torbjørn Johnsn ovf. (1643-1724), eig og brukar ca. 3 lp. smør i 1682. torbjørn , skriv Brose i tiendboka 1692.
Gift m. Dordei Olsdtr (d. 1721).

Born:
a. Marita (1669-1733), g. 1696 m. Samson Olson Frøynes br. 1.
b. Jon (1671-1722), b. Hildal O. br. 3.
c. anved (1675-1733), b. Hildal O. br. 5.
d. Svein Børve nf.
e. Marita d. y. (1681-1743), g. 1706 m. Torstein Knutson Måge br. 1.
f. Ola (1687-1734), b. Måge br. 3.
g. Gyrid (1689-1759), g. 1715 m. Daniel Olson Sandvin O. br. 4, b. Hildal br. 5, g. 2. 1720 m. Bård Mikkelson SKjeggedal br. 1.
h. Mikkel (1691-1757), soldat 1709-19), b. Måge br. 1.
---------------------------------------

3. Torbjørn Jonson (above) (1643-1724) owned and farmed about 3 lp. butter in 1662. Torbjørn "promised me many times a ram as a gift,"
Brose wrote in the tithing book in 1692.

Married to Dordei Olsdtr. (d. 1721).

Children:
a. Marita (1669-1733), m. 1696 to Samson Olson Frøynes Farm 1.
b. Jon (1671-1722), resident Hildal O. Farm 3.
c. Anved (1675-1733), resident Hildal O. Farm 3.
d. Svein Børve (below).
e. Marita the younger (1681-1743), m. 1706 to Torstein Knutson Måge Farm 1.
f. Ola (1687-1734), resident Måge Farm 3.
g. Gyrid (1689-1759), m. 1715 to Daniel Olson Sandvin O. Farm 4, resident Hildal O. Farm 5, m. 2. 1720 to Bård Mikkelson Skjeggedal Farm 1.
h. Mikkel (1691-1757), soldier 1709-19, resident Måge Farm 1. 
JONSON BØRVE, Torbjørn (I2503)
 
206 3. Torstein Larsson ovf. (1610-66), leiglending her, men eig 11 mrk. smør som odelsgods i Kvestad. Jona heitte sikkert Angunna, sidan namnet går att hjå alle borna deira.

Born:
a. Lars Måkestad nf.
b. Gjøa (d. 1695), g. m. Knut Isakson Måge br. 2.
c. Sigtrud, g. m. Ola Arenson på br. 8 nf.
d. Ingeleiv (d. ca. 1715), g. 1681 m. Jon Vigleikson Reiseter U. br. 5, b. Jordal O. br. 7.
-------------------------------------------

3. Torstein Larsson (above) (1610-66), tenant here, but owned 11 mrk. butter as odel estate in Kvestad. His wife's name surely was Angunna, since the name re-occurs among all their grandchildren.

Children:
a. Lars Måkestad (below).
b. Gjøa (d. 1695), m. to Knut Isakson Måge Farm 2.
c. Sigtrud, m. to Ola Arneson on Farm 8 (below).
d. Ingeleiv (d. ca. 1715), m. 1681 to Jon Vigleikson Reiseter U. Farm 5, resident Jordal O. Farm 7. 
LARSSON MÅKESTAD, Torstein (I2136)
 
207 3. Øystein Åmundson (above) (1624-72) had taken over half of the farm in 1653, while his brother-in-law, Helge, had the other (the Bilde part).

Married to Gyrid Olversdtr., who had the farm until 1692.

Children:
a. Åmund (d. 1706), resident Brattespe Farm 1.
b. Knut (1662-1733), resident Isberg O. Farm 1.
c. Guro (1669-1733), m. 1698 to Ola Knutson Isberg O. Farm 2.
d. Kristi (1670-1733), single, Espe. 
ÅMUNDSON ESPE, Øystein (I2528)
 
208 3/5:Sound: i pufte[?]
Jorgen Torvilsen Aase und Boel Stiansdtr: Wraalstad
?and: Knud Wraaalstad, Asseak Knudsen Aakerve

Copul: 2ohn: Sund:
efte T:
[best guess on transcription] 
Family F998
 
209 30 Apr 1634 to NE, arrived aboard "Elizabeth" of Ipswich, Age: 65 WHATLOCK, Martha (I1689)
 
210 305 7th Ave N; purchased property in Apr 21, 1957 might have moved here earlier and lived in rental SHEPARD, William Atkinson (I83)
 
211 39 years and 6 months old at time of death LARSSON NAAS, Gunleik (I1514)
 
212 4 unknown children GEORGE, Elizabeth (I674)
 
213 4. (6) Tore Olson ovf. (1695-1742), utskriven som soldat 1715. Han eig 1/2 lp. smør i garden og bygslar 1/2 lp. hjå presten. Ihelslegen av ein stein.

Gift 1718 m. Marita Åmundsdr. Brattespe br. 1 (1686-1737).
Born:
a. Ola (1719-64), b. Y Meland br. 2.
b. Åmund (1722-47), ug. Meland.

Gift 2. 1737 m. Ingebjørg Larsdtr. Måkestad br. 6 (1696-1766).
a. Marita (1738-1830), g. 1. 1762 m. Nils Øysteinson Brattespe br. 1, g. 2. 1779 m. Ivar Henrikson N. Børve br. 5, b. Brattespe.
-----------------------------------------

4. (6) Tore Olson (above) (1695-1742), conscripted as soldier in 1715. He owned 1/2 lp. butter in the farm and leased 1/2 lp. from the minister. Killed by a rock.

Married 1718 to Marita Åmundsdtr. Brattespe Farm 1 (1686-1737).

Children:
a. Ola (1719-64), resident Y. Meland Farm 2.
b. Åmund (1722-47), single, Meland.

Married 2. 1737 to Ingebjørg Larsdtr. Måkestad Farm 6 (1696-1766).

Children:
c. Marita (1738-1830), m. 1. 1762 to Nils Øysteinson Brattespe Farm 1, m. 2. 1779 to Ivar Henrikson N. Børve Farm 5, resident Brattespe. 
OLSON MELAND, Tore (I1795)
 
214 4. Isak Larsson ovf. (d. før 1664), åtte sjølv 1/2 lp., 10 mrk. smør i Måge, men bygsla noko av Jon Børve. Åtte i Hagen i Røldal og Edna. Sist menmd 1661. Kona heitte Anna.
Born:
a. Lars Måge nf. [1624]
b. Knut Måge nf. [1631]
b. Gunnar (1627- ), b. br. 4 nf.
d. ? Per (1635-1706), b. Måkestad br. 5.
e. Jorond, [1653] g. m. Knut Jonson Y. Bleie br. 1.
---------------------------------------------

4. Isak Larsson (above) (d. before 1664) owned ó lp. 10 mrk. butter in Måge himself, but also leased some from Jon Børve. Owned parts in Hagen
in Røldal and in Edna. Last mentioned in 1661. His wife's name was Anna.

Children:
a. Lars Måge (below).
b. Knut Måge (below).
c. Gunnar (1627- ), resident Farm 4 (below).
d. ? Per (1635-1706), resident Måkestad Farm 5.
e. Jorond, m. to Knut Jonson Y. Bleie Farm 1.
Items in hard brackets above were written into book by someone else appear to have been added using later data in farm entries. 
LARSSON MÅGE, Isak (I1787)
 
215 4. Jarand Arneso Litle Nå br. 1 (1637-1733), som har kjøpt ut arvingane etter Hallgeir, krev i 1667 synfaring av husa. Takstmennene finn husa lagføre, dersom dei som er fylgjer ed. Men den gamle enkja Gislaug skal ha ei lita bu og plass til eit par beist. Jarand åtte også 1 lp. smør i Store Nå og løyste det Halldor Tveit hade ått i I. Meland.

Gift 1. 1670 m. Begga Helgesdtr. Eitrheim O. br. 3 (d 1692), og det var vel gjennom henne han hade odelsrett til garden, siden far hennar i si tid også ghorde odelskrav.
Born:
a. Ola (1671-1754), b. I. Meland br. 2.

Gift 2.. 1693 m. Brita Persdtr. Måkestad br. 5 (d. 1733).
Born:
b. Torbjørg (1701-64), g. 1719 m. Eirik Asbjørnson Aga br. 7, dei fekk gåvebrev på Store Nå br. 2.
-----------------------------------------

4. Jarand Arneson Litle Nå Farm 1 (1637-1733), who had bought out the heirs after Hallgeir, demanded that the buildings be inspected in 1667. The appraisers found the buildings legally compliant, provided those that are "above the farm buildings" are included, but the old widow Gislaug should have a small shed and room for a couple of animals. Jarand also owned 1 lp. butter in Store Nå and redeemed that which Halldor Tveit had owned in I. Meland.

Married 1. 1670 to Begga Helgesdtr. Eitrheim O. Farm 3 (d. 1692), and it was probably through her that he had odel rights in the farm, since her father in his time had also raised odel claim.

Children:
a. Ola (1671-1754), resident I. Meland Farm 2.

Married 2. 1693 to Brita Persdtr. Måkestad Farm 5 (d. 1733).

Children:
b. Torbjørg (1701-64), m. 1719 to Eirik Asbjørnson Aga Farm 7. They got gift letter for Store Nå Farm 2. 
ARNESON LITLE NÅ, Jarand (I1799)
 
216 4. Jon Larsson (above) (d. 1685) took over after his brother's widow in 1677. He owned parts in Lofthus and Mannsåker.

Married 1670 to the minister's daughter, Margreta Persdtr. Løgit, Ullensvang Farm 1. She had the farm in 1687 and was living in 1692, when she borrowed 2 dlr. from her brother, Ole Pedersen (Ole klokkar
[Sexton]); She is also listed as tenant in the tithing roll for 1692.

Children:
a. Peder Jonson (1673-1721), resident I. Bleie Farm 2. 
LARSSON AGA, Jon (I2535)
 
217 4. Jon Olson (above) (1660-1733) took over the management of the farm for his brother-in-law when his father moved to Handagard, but 29 April 1702 he paid off Samson Kvitno and became self-owner. He is listed as a lagrettemann in the thing records.
Married 1684 to Gyrid Gunnarsdtr. (1658-1737), the widow after Sjur Larsson Y. Jåstad Farm 1. They had been living at Jordal O. Farm 5, and her son Per followed his mother to Måge. See below.
Children:
a. Sigrid (1685-1743), m. 1710 to Ivar Åmundson Lofthus Farm resident Digranes O. Farm 1.
b. Synneva Måge 
JONSDATTER, Sigrid (I1804)
 
218 4. Lars Torsteinson ovg. (1647-1704), brukar i 1667 og utetter til 1692. Åtte dei 11 mrk. smør i Kvestad.
Gift 1669 n. Gunnhild Vigleiksdtr. Reiseter U. br. 5.

Born:
a. Angunna (1670-1742), g. 1690 m. Ola Asgautson Helleland br. 3, b. Kvestad br. 4.
b. Ingeleiv (1675-1742), g. 1. 1701 m. Salamon Asgautson Helleland br. 9, g. 2. 1731 m. em. Per Ivason I. Meland U. br. 1.
c. Torstein Måkestad nf.
d. Eirik (1681-), g. 1730 m. Marita Arnesdtr. (d. 1731) frå br. 8 nf., enkja etter Jon Jonson Tveito, Ulvik
e. Marita (1682-1773), g. 1708 m. Per Sjurson Måge br. 4.
f. Anna (1685-1769), g. 1712 m. Salamon Åmundson Jordal O. br. 6.
-----------------------------------------

4. Lars Torsteinson (above) (1647-1704), tenant in 1667 and onward to 1692. Owned the 11 mrk. butter in Kvestad.

Married 1669 to Gunnhild Vigleiksdtr. Reiseter U. Farm 5.

Children:
a. Angunna (1670-1742), m. 1690 to Ola Asgautson Helleland Farm 3, resident Kvestad Farm 4.
b. Ingeleiv (1675-1742), m. 1. 1701 to Salamon Asgautson Helleland Farm 9, m. 2. 1731 to preacher Per Ivarson I. Meland U. Farm 1.
c. Torstein Måkestad (below).
d. Eirik (1681- ), m. 1730 to Marita Arnesdtr. (d. 1731) from Farm 8 (below), the widow after Jon Jonson Tveito, Ulvik.
e. Marita (1682-1773), m. 1708 to Per Sjurson Måge Farm 4.
f. Anna (1685-1769), m. 1712 to Salamon Åmundson Jordal O. Farm 6. 
TORSTEINSON MÅKESTAD, Lars (I2134)
 
219 4. Ola Samsonson ovf. (1639-89), einebrukar 1672. Frøynes gjekk mykje fram i hans stutte levetid. Han vart kalla . Lyftingssteinen hans liff enno i Oddmundstunet. Friarsoga hans er fortald i Bd. 1, s. 408. Han var kyrkjeombodsmann 1688-89. Enkja gav ei ku for liktale over han i 1689.
Gift 1663 m. Marita Helgesdtr. Eitrheim O. br. 3.

Born:
a. Samson Frøynes nf.
b. Ivan (1667-1738), b. Hovland br. 5
c. Aslak (1672-1746), b. No. Børve br. 3.
d. Guro (1674-1746), g. 1697 m. Lars Torsteinson Fresvik br. 3.
e. Gunnhild (1680-1747), g. 1701 m. Svein Torbjørnson Ø. Børve br. 1.
f. Brita, g. m. Åmund Gunnarson Ø. Børve br. 6.
------------------------------------------

4. Ola Samsonson (above) (1639-89), sole tenant 1672. Frøynes was much improved in his short lifetime. He was called "Sterk-Ola" ("Strong- Ola"). The stone that he lifted still lies in Oddmundstunet. The tale of his courtship is told in Vol. I, p. 408. He was church ombodsmann 1688-89. His widow gave a cow for his funeral service in 1689.

Married 1663 to Marita Helgesdtr. Eitrheim O. Farm 3.

Children:
a. Samson Frøynes (below).
b. Ivar (1667-1738), resident Hovland Farm 5.
c. Aslak (1672-1746), resident N. Børve Farm 3.
d. Guro (1674-1746), m. 1697 to Lars Torsteinson Fresvik Farm 3.
e. Gunnhild (1680-1747), m. 1701 to Svein Torbjørnson Ø. Børve Farm 1.
f. Brita ( ), m. to Åmund Gunnarson Ø. Børve Farm 6. 
SAMSONSON FRØYNES, Ola (I2516)
 
220 4. Per Johannesson Aga Farm 4 (ca. 1590-1659) was married to Filippus' oldest daughter. He inherited a lot of land from his father, including the pawned estate in Hovland, and got a lot with his wife, so he became a rich and powerful man. He had many court cases in his time and was inclined to complain over the injustices he had suffered, but he did not shrink from helping himself when things did not go the way he wanted otherwise. In 1626 he had to pay a 6 rdlr. fine for having torn down another man's boathouse. Right enough, it had stood on his land, but futen still said he had to behave himself according to the law. He was ordered to rebuild the structure to the same condition. Per was church ombudsmann 1627-30 and lensmann 1633-35. The thing assembly commended him for having been a fair and honest lensmann and thanked him for "Christian and loving rapport." He had court suits with both Mr. Henrik Miltzow at Voss and Rector de Fine in Bergen about landed property and privileges, and he won those. About his fight with futen, see Vol. I, p. 338. Probate after him was held at Hovland 9 Nov. 1660. From the probate record it appears that he owned Hovland, further 2ó lp. butter in Ø. Børve, and in addition he owned parts in Egdetveit, Selje, Nesheim at Voss, Trappetun, Vasstun, N. Børve, Apold, Helleland, Vassvik, Reiseter, Skjelvik, Bu, Lydvo, Sæve, and Saupstad, altogether a little over 13 lp. butter.

Married to Torbjørg Filippusdtr. (above) (who was living in 1663).

Children:
a. Filippus (1622-94), resident Ø. Børve Farm 3.
b. Ivar Hovland (below).
c. Jorond (d. 1636[?]), m. to Lensmann Tore Hallsteinson Hakestad, Ulvik (Æb. Ulvik, p. 70).
d. Kristi, m. to Lars Olson Apold O. Farm 1.
e. Torkjell (1638-ca. 67), resident Farm 6 (below). 
JOHANNESSON AGA, Per (I2561)
 
221 4. Robert Olson ovg. (1645-1720), bygsla den parten broren Nils hade hatt, 6/2 1666, då ingen annan var naermare til, stå det. I 1701 er han sjølveigar til det faren hade ått.
Gift 1677 m. Sigrid Olsdtr. (lever i 1721).

Born:
a. Ingebjørg Børve nf.
b. Cecilia (1684-1720), ug. Børve.
c. Åsa (1687-).
-----------------------------------

4. Robert Olson (above) (1645-1720) leased the part his brother Nils had had 6 June 1666, since no one else had a nearer right, it is
stated. In 1701 he is self-owner of that which his father had owned.

Married 1677 to Sigrid Olsdtr. (living in 1721).

Children:
a. Ingebjørg Børve (below).
b. Cecilia (1684-1720), single, Børve.
c. Åsa (1687- ). 
OLSON BØRVE, Robert (I2143)
 
222 4. Samson Sjurson ovf. (1692-1751). Mor hans sat med skøyte til ho overlet halvparten til Samson 27/11 1734. Den andre halvparten fekk broren Vigleik skøyte pa i 1738, go bruket vart dermed delt. Sjå br. 3.

Gift 1. 1715 m. Jorund Kuntsdtr. Y. Bleie br. 1 (1685-1749).
Born:
a. Herborg Måkestad nf.
b. Per (1719-42).
c. Helga (1723-92), g. 1. 1750 m. Viking Olson Kambestad br. 3, g. 2. 1752 m. Per Arneson Ltle Nå br. 2, b. Kambestad br. 3.
d. Jorund (1729- ), g. 1765 m. Lars Olson Kambestad br. 2, flytte til Topnes i Nedstrand.

Gift 2. 1750 m. enkja Sigrid Mattisdtr. Sandvin O. br. 7, frå Kvalnes br. 1 (1689- ). Barnlause.
--------------------------------------------------

4. Samson Sjurson (above) (1692-1751). His mother kept the deed until she conveyed half of the farm to Samson 27 Nov. 1734. His brother,Vigleik, got deed for the other half in 1738, and the farm thus was split up. See Farm No. 3.

Married 1. 1715 to Jorund Knutsdtr. Y. Bleie Farm 1 (1685-1749).

Children:
a. Herborg Måkestad (below).
b. Per (1719-42).
c. Helga (1723-92), m. 1. 1750 to Viking Olson Kambestad Farm 3, m.
2. 1752 to Per Arneson Litle Nå Farm 2, Kambestad Farm 3.
d. Jorund (1729- ), m. 1765 to Lars Olson Kambestad Farm 2, moved to Topnes in Nedstrand.

Married 2. 1750 to the widow Sigrid Mattisdtr. Sandvin O. Farm 7, moved to Topnes in Nedstrand. 
SJURSON MÅKESTAD, Samson (I1781)
 
223 4. Svein Torbjørnson ovf. (1678-1741), gåvebrev på 1/2 lp. smør frå far sin 11/7 1703 skøyte på 1/2 lp. smør 29/10 1709 frå frenden Johannes Person Nordtveit. Han bruka i alt 3 lp. 14 mrk. smør. Garden vart delt mellom sønene Torbjørn og Ola. Skifte etter Svein 30/5 1741. Nettobu 346 rdlr.
Gift 1701 m. Gunnhild Olsdtr. Frøynes br. 1 (1680-1747).

Born:
a. Torbjørn Børve nf.
b. Dordei (1708-63), g. 1739 m. Ola Isakson N. Børve br. 1.
c. Ola (1711-74), b. br. 2 nf.
d. Svein (1714-63), b. Opedal br. 17.
e. Aslak (1716-89), g. 1752 m. Herborg Helgesdtr. Opedal br. 21 (1726-96), b. Eidnes br. 1, flytte 1762 til Vangen i Ulvik.
f. Elling (1719-), g. 1750 m. Ingebjørg Helgesdtr. Hovland br. 6 (1723-), flytte ikr. 1760 til Litle Bergo i Ulvik (AEb. Ulvik s. 21).
g. Jon (1722-), g. 1748 m. Jorond Sveinsdtr. Ø. Sekse br. 3 (1721 1797), flytte til Solbjørg i Ulvik (AEb. Ulvik s. 183).
h. Anved (1725-), skøytte i 1747 arveparten sin i farsgarden, 18 mrk. smør, til broren Ola. Bustaden hans er ukjend.
----------------------------------------

4. Svein Torbjørnson (above) (1678-1741) conveyance deed for 1/2 lp. butter from his father 11 July 1703, deed for 1/2 lp. butter 29 Oct. 1709
from his relative Johannes Person Nordtveit. Altogether he farmed 3 lp. 14 mrk. butter. The farm was divided among his sons Torbjørn and Ola. Probate after Svein 30 May 1741. Net estate 346 rdlr.

Married 1701 to Gunnhild Olsdtr. Frøynes Farm 1 (1680-1747).


Children:
a. Torbjørn Børve (below).
b. Dordei (1708-63), m. 1739 to Ola Isakson N. Børve Farm 1.
c. Ola (1711-74), resident Farm 2 (below).
d. Svein (1714-63), resident Opedal Farm 17.
e. Aslak (1716-89), m. 1752 to Herborg Helgesdtr. Opedal Farm 21 (1726-96), resident Eidnes Farm 1, moved to Vangen in Ulvik in 1762.
f. Elling (1719- ), m. 1750 to Ingebjørg Hovland Farm 6 (1723- ) moved to Litle Bergo in Ulvik around 1760 (Æb. Ulvik, p. 21).
g. Jon (1722- ), m. 1748 to Jorond Sveinsdtr. Ø. Sekse Farm 3 (1721-97), moved to Solbjørg in Ulvik (Æb. Ulvik, p. 183).
h. Anved (1725- ), in 1747 deeded his inherited share in their father's farm, 18 mrk. butter, to his brother Ola. It is not known where he lived 
TORBJØRNSON BØRVE, Svein (I2481)
 
224 4:00 pm CAIN, Gertrude Marie (I2189)
 
225 4th Sun after Paathr? year confirmed in 1801 census record JORGENSEN AASE, Stian (I1285)
 
226 5 in 1850 which means born abt1844 BROOKS, Sarah E. (I505)
 
227 5 Sep 1693 Family F1232
 
228 5. Asgaut Helgeson (16250ca. 94), er leiglending her frå 1664. Han stemnde i 1668 Ivar Eidnes for ein kjel. Åtte ein part i N. Børve, så han er truleg son til Helge Børve (N. Børve br. 4).
------------------------------------------

5. Asgaut Helgeson (1625-ca. 94) was tenant here from 1664 on. In 1668 he summoned Ivar Eidnes over a kettle. Owned a part in N. Børve, so he probably was a son of Helge Børve (N. Børve Farm 4).

Married 1. to N.N.

Children:
a. Salamon (1660-1721), resident Måkestad Farm 9.
b. Ola Helleland (below).
c. Guro, m 1689 to Hallstein Mikkelson Opedal Farm 9.
d. Ivar (1663- ), resident Skåltveit Farm 1.

Married 2. 1680 to Guro Torbjørnsdtr. Opedal Farm 1. She was remarried 1695 to Per Isakson Måkestad Farm 5. 
HELGESON HELLELAND, Asgaut (I2139)
 
229 5. Greip Vigleikson Reiseter U. br. 5 (1650-1739), som hadde vore i teneste hjå lensmann Tomas Jåstad, bygslar garden etter han. Berge Larsson Brattabø hadde kjøpt opp alle partar i bruket, og då Greip vart gift med dotter hans vart han eigar til det meste. I 1688 stemner han husmannen Elling Larsson for . Husmannen orsakar seg med at Greip hadde jgjeve han meir øl enn han tolde.

Gift 1. 1[682] m. Guro Bergesdtr. Brattabø (Bd. Jondal s. 558). Skifte etter henne 9/6 1696.
Born:
a. Lars Bleie nf.
b. Ingeleiv (1688-1754), g. 1708 m. Ola Larsson Aga br. 4.

Gift 2. 1698 m. Guro Oldsdtr. Sygnestveit (1676-1752) frå Ulvik (AEb. Ulvik s. 186)
Born:
c. Vigleik (1699-1732), g. 1729 m. enkja Sigrid Larsdtr. Samland, far hennar frå Reiseter U. (Bd. Jondal s. 457). Busett på Samland.
d. Ola (1700-65), fekk gåvebrev av far sin i 1732 på 1 pd. smør, go året etter skøyte på like mykje i garden. Det war faren si meining å overlata han ein del av garden. Halvbroren Lars var død. Men formyndaren hevda odelsretten åt sonen, likeins på ein part som Nils Espeland hadde arva etter morfar sin Berge Brattabø. Vidare kjøpte Lars i 1744 1 pd. smør utan bygsel hjå Odd Håheim. Ola åtte i alt 1 1/2 lp. smør i garden. Og dette styrde han så lenge mor hans levde, til 1752. Men då gjorde Lars Larson d.y. retten sin gjeldande. Det vart endeleg eit forlik i 1755, der Ola overdrog eiga si til Lars for 165 rdl. og kjøpte seg att gard på oydvin i Ulvik. Gift 1735 m. Kari Gjertsdtr. Bakke, Herand (1716-68). (Bb. Jondal s. 484). Kari Gjertsdgtr. attg. 1767 n. em. Halldor Tobiasson Helleland br. 3.
e. Guro (1701-55), g. 1. 1721 m. Ola Helgeson Ø. Børve br. 7, g. 2. 1727 m. GTorstein Isakson Rogdo br. 5, b. Ø. Børve br. 7.
f. Helge (1707-87), g. 1742 m. enkja Kristi Eilivsdtr. Saevarhagen (1710-1800), Herand (Bb. Jondal s. 444) og fekk gard der.
g. Sjur (1712-63), b. Måkestad br. 5.
--------------------------------------------

5. Greip Vigleikson Reiseter U. Farm 5 (1650-1739), who had been in service with lensmann Tomas Jåstad, leased the farm after him [Torstein?]. Berge Larsson Brattabø had bought up all the shares in the farm, and when Greip married his daughter, he became the owner of most of it. In 1688 he sued the houseman Elling Larsson for "inappropriate behavior in his house." The houseman excused himself with that Greip had given him more beer than he could hold.

Married 1. 1682 to Guro Bergesdtr. Brattabø (Bb. Jondal, p. 558). Probate after her 9 June 1696.

Children:
a. Lars Bleie (below).
b. Ingeleiv (1688-1754), m. 1708 to Ola Larsson Apold Farm 4.

Married 2. 1698 to Guro Olsdtr. Sygnestveit (1676-1752) from Ulvik (Æb. Ulvik, p. 186).

Children:
c. Vigleik (1699-1732), m. 1729 to the widow Sigrid Larsdtr. Samland, her father from Reiseter U. (Bb. Jondal, p. 457). Lived at Samland.
d. Ola (1700-65) got a "gift letter" (conveyance deed) from his father in 1732 for ó pd. butter, and the following year deed for equally much in the farm. His father intended to leave him a part in the farm. His half-brother, Lars, was dead. But the guardian claimed odel rights on behalf of the [firstborn] son and likewise on a part that Nils Espeland had inherited after his mother's father, Berge Brattabø. Further, Lars bought 1 pd. without lease[rights?] from Odd Håheim in 1744. Ola owned altogether 1ó lp. butter in the farm, and this he farmed as long as his mother lived, until 1752, but then Lars Larsson the younger [see 8. below] claimed his rights. They finally reconciled in 1755, when Ola deeded his property to Lars for 165 rdl. and bought himself another farm at Øydvin in Ulvik. Married 1735 to Kari Gjertsdtr. Bakke, Herand (1716-68) (Bb.
Jondal, p. 484). Kari Gjertdtr. re-married 1767 to preacher Halldor Tobiasson Helleland Farm 3.
e. Guro (1701-55), m. 1. 1721 to Ola Helgeson Ø. Børve Farm 7, m. 2. 1727 to Torstein Isakson Rogdo Farm 5, resident Ø. Børve Farm 7.
f. Helge (1707-87), m. 1742 to the widow Kristi Eilivsdtr. Sævarhagen (1710-1800), Herand (Bb. Jondal, p. 444) and got a farm there.
g. Sjur (1712-63), resident Måkestad Farm 5. 
VIGLEIKSON REISETER, Greip (I1742)
 
230 5. Lars[Isak?] Person Måkestad Farm 5 (1677-1738) got deed for some from his father-in-law in 1707 and for the rest from his mother-in-law in 1721. In 1721 he also bought 5 sp. butter, which was Aslak Børve's odel lands, for 90 rdl. At the probate after his wife in 1736, he owned 31/2 lp. butter, appraised at 195 rdl. The whole estate 366 riksdaler.

Married 1. 1705 to Ingebjørg Robertsdtr. (above) (1678-1736).

Children:
a. Torbjørg (1706-89), m. 1726 to Lars Salamonson Måkestad Farm 9, m. 2. 1746 to Endre Øysteinson Lutro K. Farm 1, resident Måkestad Farm 9.
b. Sigrid (1712-96), m. 1736 to Per Kristenson Ø. Børve Farm 6.
c. Ola Børve (below).
d. Per (1718-1804), resident Måkestad Farm 7. 207
e. Isak (1722-54). In 1752 he and Torbjørn Brandstveit were cited for "cuts and blows," when they were at "Musterverket" at midsummers the year before. They paid fines to the school fund.

Married 2. 1736 to the widow Anna Larsdtr. Ø. Børve Farm 6 (1690- 1765). She was married again to the widower Johannes Ivarson Eidnes Farm 3. 
PERSON MÅKESTAD, Isak (I2141)
 
231 5. Peder Rasmusson Løgit (1606-66), lived at Bråvoll 1641-45; then moved to Ullensvang.

Married 1. 1639 to Anna Andersdtr. (d. 1653), daughter of Parish minister Anders Jonsen in Skånevik. It is said she died giving birth to her 17th child, but only 3 of their children grew up. She had earlier been married to the minister Steindur Toraldson.

Children:
a. Anders Kintzervig, so big and strong that he was called "The Norwegian bear," died young as a minister in the eastern counties, it is said.
b. Margreta, m. 1670 to Jon Larsson Aga Farm 1.
c. N.N., married in Bergen.

Married 2. 1654 to Margreta Tallaksdtr. (1635-92), daughter of Parish Minister Tallak Olafsen in Kvam (Æb. Kvam I, p. 567).

Children:
d. Anna (d. 1745), m. 1675 to Helge Olson I. Jåstad Farm 1, resident Ø. Børve Farm 6.
e. Ole [Ole Klokkar](1662-1717), resident Helleland Farm 2.
f. Kari (1664-1733), m. 1683 to Ola Olson I. Jåstad Farm 1.
g. Johanna (1666-1737), m. 1688 to Arnfinn Arneson Bjørke, resident Bjørke in Kvam (Æb. Kvam II, p. 53). 
RASMUSSON LØGIT, Peder (I2559)
 
232 5. Sjur Greipson I. Bleie br. 4 (1712-63), fekk skøyte på 2 pd. 6 mark. smør, 1/2 hud, 1/2 gtsk. den 18/3 1743. Men han ville gjerne ha tak i meir, så i 1751 reiste han på kona sine vegner odelssøksmål mot farbror hennar, Vigleik Sjurson på br. 3. Vigleik seier at han for sine små borns skuld ikkje kan ta mot løysingssummen. Han hevda dessutan at farfar hans ikkje hade site så lenge med det etter han kjøpte garden i 1688 at han hadde fanga odel, og det fekk han rettens medhald i. Men Sjur burde få løysa 18 mrk. smør 1/2 gtsk. for 26 rdl., og det fekk han overdrege 20/10 1756. Sjur var velstandsmann. Buet han etterlet seg var på 635 rdl.

Gift 1743 m. Herborg Samsonsdtr. ovf. (1716-86).
Born:
a. Guro (1744-1825), g. 1. 1765 m. Ola Oddson I. Bleie br. 1, g. 2. 1784 m. Guttorm Olson Reiseter U. br. 5, I. Bleie. br. 1.
b. Greip Måkestad nf.
c. Per (1752-1826), g. 1785 m. enkja Marta Knutsdtr. Fosse, øystese (AEb. Kvam II, s. 157) go kom til gard der.
d. Samson (1754-1839), g. 1792 m. Guro Mikkelsdtr. Flotve, øystese (AEb. Kvam II, s. 151) go fekk gard på Flotve, var jekteskippar og pengemann.
--------------------------------------------

5. Sjur Greipson I. Bleie Farm 4 (1712-63) got deed for 2 pd. 6 mrk. butter, ó hide, 1/2 goatskin on 18 March 1743, but he wanted more, so in 1751 he raised odel claim on behalf of his wife against her uncle, Vigleik Sjurson, on Farm 3. Vigleik said that for the sake of his young children, he could not accept the redemption money. He also claimed that his grandfather had not occupied the farm long enough to gain odel rights after he bought it in 1688, and the court upheld him in that, but Sjur ought to be allowed to redeem 18 mrk. butter, ó goatskin for 26 rdl., and that was conveyed to him 26 Oct. 1756. Sjur was a wealthy man. The estate after him was valued at 635 rdl.

Married 1743 to Herborg Samsonsdtr. (above) (1716-86).

Children:
a. Guro (1744-1825), m. 1. 1765 to Ola Oddson I. Bleie Farm 1, m. 2. 1784 to Guttorm Olson Reiseter U. Farm 5, I. Bleie Farm 1.
b. Greip Måkestad (below).
c. Per (1752-1826), m. 1785 to the widow Marta Knutsdtr. Fosse, Øystese (Æb. Kvam II, p. 157) and got a farm there.
d. Samson (1754-1839), m. 1792 to Guro Mikkelsdtr. Flotve, Øystese (Æb. Kvam II, p. 151) and got a farm at Flotve, skippered a jekte, and lent money. 
GREIPSON BLEIE, Sjur (I1740)
 
233 5. Sjur Samsonson Kvitno O. br. 1 (1692-1727) er brukar frå 1690 til han døydde. Han må kjøpt garden av Knut.

Gift 1715 m. Jorond Ivarsdtr. Hovland br. 6 (1690-1742).
Born:
a. Torbjørg (1716-63), g. 1751 m. Kristofer Ingebrigtson Kvalnes br. 1.
b. Ingebjørg (1719-84), g. 1752 m. Samson Jonson Kvitno O. br. 1.
c. Ivar Børve nf.
d. Samson (1724-93), b. Kvalnes br. 3.
-------------------------------------------

5. Sjur Samsonson Kvitno O. Farm 1 (1692[?]-1727) was the resident farmer from 1690 until he died. He must have bought the farm from Knut. [More probably his father did; that would make the dates fit.]

Married 1715 to Jorond Ivarsdtr. Hovland Farm 6 (1690-1742).

Children:
a. Torbjørg (1716-63), m. 1751 to Kristofer Ingebrigtson Kvalnes Farm 1.
b. Ingebjørg (1719-84), m. 1752 to Samson Jonson Kvitno O. Farm 1.
c. Ivar Børve (below).
d. Samson (1724-93), resident Kvalnes Farm 3. 
SAMSONSON KVITNO, Siver/Sjur (I1763)
 
234 5. Torbjørn Sveinson ovg. (1704-41), skøyte på 2/3 av farsfarden 20/5 1734, 2 lp. 9 mrk. smør. Far hans bruka resten. I 1741 døyde både far og son.
Gift 1728 m. Marita Larsdtr. Måge br. 2 (1706-65).

Born:
a. Gunnhild (1729-98), ug. Ø. Børve.
b. Ola Børva nf.
c. Marita (1738-98), g. 1. 1765 m. Sjur Mikkelson Opedal br. 25, g. 2. 1778 m. Isak Larsson Måkestad br. 9, b. Opedal br. 25.
--------------------------------------------

5. Torbjørn Sveinson (above) (1704-41), deed for ⅔ of his father's farm 20 May 1734, 2 lp. 9 mrk. butter. His father farmed the rest. In 1741 father and son both died.

Married 1728 to Marita Larsdtr. Måge Farm 2 (1706-65).

Children:
a. Gunnhild (1729-96), single, Ø. Børve.
b. Ola Børve (below).
c. Marita (1738-98), m. 1. 1765 to Sjur Mikkelson Opedal Farm 25, m. 2. 1778 to Isak Larsson Måkestad Farm 9, res. Opedal Farm 25. 
SVEINSON BØRVE, Torbjørn (I2295)
 
235 5:30 AM MILLISON, Caleb (I1844)
 
236 5th Sun aft Pask? or 2nd sun after trinity Family F998
 
237 6 Aug 1779 according to emailed notes of Irving O’Leary SMITH, Jeremiah (I2173)
 
238 6. Knut Isakson (above) (1631-1715) had the farm together with Lars' widow and his brother Gunnar in 1666, but in 1667 he had taken over most of it. That year a large avalanche had gone across his farm. He got a reduction of 1/4 hide. In 1670 all the buildings at Måge burned down. He owned a boat, and in 1667 he and 2 neighbors had to pay a fine for having sailed in through the fjord on a holy day without having sought a church.

Married 1669 to Gjøa Torsteinsdtr. Måkestad Farm 4 (d. 1695). He then gave the church a cow to pay for her funeral.

Children:
a. Lars Måge (below).
b. Isak (1672-1745), resident Åse Farm 1, later at Ytre Kvitno.
c. Anna (1675- ), m. 1700 to Ola Hallvardson Hjøllo O. Farm 1.
d. Torstein (1678-1764), resident Farm 1 (above).
e. Angunna (1682-1755), m. 1704 to Lars Ellingson Tveit O. Farm 4.
f. Ola (1685-1760), resident Opheim O. Farm 4.

from his brother Lars’ entry on same page:
...19 April 1667, his widow[Lars’ widow] sued her brother-in-law, Knut, who was her children's guardian, because he demanded 1 lp. butter, 1 lp. salt from the farm. The verdict was that Knut's mother and his brother Gunnar should have 1 pd. butter, 1 lp. salt as long as they lived, and when they died to proceed according to the law. 
ISAKSON MÅGE, Knut (I2524)
 
239 60 years old at time of death according to death record. BERULFSDOTTER HELDAL, Taran (I1401)
 
240 61 years, 2 months, 6 days STEINKOPF, Johann Wilhelm (I3108)
 
241 67 when died. CAIN, Albert Michael (Bert) (I2417)
 
242 7 May 1819 <--is this his death or his son’s? Probably died in Bethel, Ohio - date from headstone in Early Settlers Burying Ground in Bethel, Clermont County, Ohio, USA BECK, Jeremiah (I174)
 
243 7. Rachel Yoho (daughter of Henry Yoho and Catherine Baker) was born in 1794 in Ohio Co, VA. She died on 15 APR 1866 in Marshall Co, WV. She was buried in Montgomery Cem, Fish Ck, Marshall Co, WV. Rachel Yoho was born in what is now, Wetzel Co, WV.

Rachel (Yoho) Buchanan left a will which was found by Carice V. Stanley in Sep 1988.
Source: Marshall Co., WV Will Book 1, page 332, dated 9 Apr 1866, proven 9 Jul
1866. Henry B. Yoho was named Executor. Rachel Buchanan signed with her mark.
The witness were: John F.V. Kelly and Jesse Parsons.


She was married to James B Buchanan (son of William Buchanan and Mary McMullen). James B Buchanan was born in 1794 in Monongalia Co, VA. He died in 1868 in Marshall Co, WV. 
BUCHANAN, James (I2584)
 
244 7. Åmund Øysteinson Espe Farm 4 (d. 1700) leased after Halldor, but soon died.

Married 1665 to Gjertrud Knutsdtr. Skjelvik O. Farm 1 (d. 1721).

Children:
a. Marita (1686-1737), m. 1718 to Tore Olson I. Meland Farm 2.
b. Øystein (1688-1734), resident I. Meland Farm 3.
c. Knut (1689-1784), resident Måkestad Farm 6.
d. Gyrid (1690-1754), m. 1729 to Ola Knutson Espe Farm 1, Isberg O. Farm 1. 
ØYSTEINSON ESPE, Amund (I2526)
 
245 7. Greip Sjurson ovg. (1749-1806), tilskøytt halve garden 20/5/1765, resten 28/10 1784. I 1799 stemner han Reiseter til kimmisjons for ein veg dei har over eigedomane hans go Torkjell Måkestad sin.

Gift 1774 m. Sigrid Oddmundsdtr. Måge br. 4 (1747-1825).
Born:
a. Sjur (1775-98).
b. Oddmund Måkestad nf.
c. Herborg (1781-1817), g. 1817 m. Engel Nilsson Ystanes K. br. 11, b. Rogdo br. 9.
d. Salamon (1784-1863), b. I. Djønno K. br. 5, Kaland.
e. Ranveig (1787-1882), g. 1815 m. Ivar Sjurson Ø. Børve br. 9.
-------------------------------------------

7. Greip Sjurson (above) (1749-1806) got deed for half of the farm 20 May 1765 and the rest 28 Oct. 1784. In 1799 he summoned Reiseter to the [arbitration?] commission over a road they had across his and Torkjell Måkestad's properties.

Married 1774 to Sigrid Oddmundsdtr. Måge Farm 4 (1747-1825).

Children:
a. Sjur (1775-98).
b. Oddmund Måkestad (below).
c. Herborg (1781-1817), m. 1817 to Engel Nilsson Ystanes K. Farm 11, resident Rogdo Farm 9.
d. Salamon (1784-1863), resident I. Djønno K. Farm 5, Kaland.
e. Ranveig (1787-1882), m. 1815 to Ivar Sjurson Ø. Børve Farm 9. 
SJURSON MÅKESTAD, Greip (I1736)
 
246 7. Ivar Sjurson ovf. (1721-96), skøyte frå stykkfar go sysken 5/11 1745 på 1p. smør, 1/2 hud. Alt er no sjølveigarjord.

Gift 1743 m. Guro Ivarsdtr. Ullensvang br. 1 (1708-88), foreldra hennar må ha vore paktarfolk på prestegarden, 3 born er fødde der 1708-24.

Born:
a. Sjur Børve nf.
b. Lars (1748-1831), b. Opedal br. 17.
------------------------------------------

7. Ivar Sjurson (above) (1721-96), deed from his stepfather and siblings 5 Nov. 1745 for 1 lp. butter, ó hide. All was now self-owned
land.

Married 1743 to Guro Ivarsdtr. Ullensvang Farm 1 (1708-88), her parents must have been farm managers at the parsonage, 3 children were
born there 1708-24.

Children:
a. Sjur Børve (below).
b. Lars (1748-1831), resident Opedal Farm 17. 
SIVERSON BØRVE, Ivar (I1761)
 
247 7. Lars Knutson (above) (1670-1720) took over the farm and in time bought up the parts that by inheritance division and given as loan security had gone out of the family, such that he became a self-owner. His health was weak, and he died after a "lengthy feebleness."

Married 1695 to Marita Gunnarsdtr. Åse Farm 1 (1674-1743).

Children:
a. Gjøa (1696-1765), m. 1720 to Lars Olson Aga Farm 8. 15
b. Ingebjørg (1701-34), m. 1719 to Lars Åmundson Lofthus, resident Digranes O. Farm 3.
c. Marita (1706-65), m. 1736 to Torbjørn Sveinson Ø. Børve Farm 1.
d. Gunnar (1709-30).
e. Knut Måge (below). 
KNUTSON MÅGE, Lars (I2522)
 
248 7. Oddmund Ivarson Digranes O. br. 1. (1717-58), var naermaste odelsmann til bruket, og han samla etter kvart det andre åtte. 9/3 1753 løyste han også ut Jens Sjurson sin part. Han flytte til Måge i 1738.

Gift 1738 m. Ranveig Knjutsdtr. Freim br. 2 (1719-1814).
Born:
a. Knut Måge nf.
b. Sigrig (1747-1817), g. 1774 . Greip Sjurson Måkestad br. 5.
c. Ivar (1751-1817), b. Hildal O. br. 1.
d. Jørgen (1754-85), ug. Måge.
e. Gjøa (1759-1813), g. 1784 m. Jakob Kristenson Eitrheim O. br. 1.
-----------------------------------------

7. Oddmund Ivarson Digranes O. Farm 1 (1717-58) was the nearest odel heir to the farm, and as time passed, he gathered in what was owned by others. He also redeemed Jens Sjurson's part 9 March 1753. He moved to Måge in 1738.

Married 1738 to Ranveig Knutsdtr. Freim Farm 2 (1719-1814).

Children:
a. Knut Måge (below).
b. Sigrid (1747-1817), m. 1774 to Greip Sjurson Måkestad Farm 5.
c. Ivar (1751-1817), resident Hildal O. Farm 1.
d. Jørgen (1754-85), single, Måge.
e. Gjøa (1759-1813), m. 1784 to Jakob Kristenson Eitrheim O. Farm 1. 
IVARSON DIGRANES, Oddmund (I1738)
 
249 7. Ola Torbjørnson ovf. (1733-1817), fekk noko av garden ved skiftet etter faren 20/2 1741, hovudparten 30/10 1759 og resten ved skiftet etter mora 2/2 1766.
Gift 1761 m. Ingebjørg Larsdtr. Måkestad br. 9 (1735-1822).

Born:
a. Marita (1763-1848), g. 1768 m. Sjur Ivarson på br. 9 nf.
b. torbjørn Børve nf.
c. Torbjorg (1768-), g. 1794 m. Isak Person Måkestad br. 7, flytte til Øvrebø i Jelsa. Barnlase.
d. Lars (1771-1849), g. 1798 m. Anna Andersdtr. Hjøllo, Øystese (1779-1865). Lars kjøpte Hjøllo, som tilhøyrde prestebordet i Kinsarvik, skøyte frå stiftsforvaltaren i 1809. (AEb. Kvan II, s. 222).
-----------------------------------------

7. Ola Torbjørnson (above) (1733-1817) got some of the farm at the probate after his father 20 Feb. 1741, the main part 30 Oct. 1759, and
the rest at the probate after his mother 2 Feb. 1766.

Married 1761 to Ingebjørg Larsdtr. Måkestad Farm 9 (1735-1822).

Children:
a. Marita (1763-1848), m. 1786 to Sjur Ivarson on Farm 9.
b. Torbjørn Børve (below).
c. Torbjørg (1768- ), m. 1794 to Isak Person Måkestad Farm 7, moved to Øvrebø in Jelsa. No children.
d. Lars (1771-1849), m. 1798 to Anna Andersdtr. Hjøllo, Øystese (1779-1865). Lars bought Hjøllo, which belonged to prestebordet in Kinsarvik, deed from the diocesan administrator in 1809. (Æb. Kvam II, p. 222). 
TORBORNSON BØRVE, Ole (I1811)
 
250 74 years 4 months 3 days old SIVERSON BØRVE, Ivar (I1761)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 61» Next»


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Maintained by Jennifer Bumann.